THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-01-2021
19-01-2021 677 | 58 TRÚNG 3C: 677 | TRƯỢT
18-01-2021 539 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
17-01-2021 096 | 74 TRƯỢT | TRÚNG SL: 74
16-01-2021 046 | 18 TRÚNG 3C: 046 | TRƯỢT
15-01-2021 285 | 29 TRÚNG 3C: 285 | TRÚNG SL: 29
14-01-2021 338 | 85 TRÚNG 3C: 338 | TRƯỢT
13-01-2021 768 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
12-01-2021 591 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
11-01-2021 506 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT
10-01-2021 145 | 60 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2021 063 | 91 TRƯỢT | TRƯỢT
08-01-2021 716 | 62 TRƯỢT | TRÚNG SL: 62X2
07-01-2021 864 | 84 TRƯỢT | TRÚNG SL: 84X2
06-01-2021 401 | 09 TRƯỢT | TRƯỢT
05-01-2021 376 | 89 TRÚNG 3C: 376 | TRƯỢT
04-01-2021 989 | 09 TRƯỢT | TRÚNG SL: 09X2