THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 940 | 13 TRÚNG 3C: 940 | TRÚNG SL: 13X2
23-01-2020 875 | 93 TRÚNG 3C: 875 | TRÚNG SL: 93X3
22-01-2020 338 | 48 TRƯỢT | TRÚNG SL: 48
21-01-2020 897 | 72 TRÚNG 3C: 897 | TRÚNG SL: 72X2
20-01-2020 840 | 09 TRƯỢT | TRÚNG SL: 09
19-01-2020 810 | 01 TRƯỢT | TRƯỢT
18-01-2020 706 | 81 TRÚNG 3C: 706 | TRÚNG SL: 81
17-01-2020 562 | 94 TRƯỢT | TRƯỢT
16-01-2020 782 | 12 TRÚNG 3C: 782 | TRÚNG SL: 12X2
15-01-2020 810 | 43 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2020 055 | 13 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2020 244 | 37 TRÚNG 3C: 244 | TRÚNG SL: 37X2
12-01-2020 880 | 69 TRÚNG 3C: 880 | TRÚNG SL: 69X2
11-01-2020 658 | 12 TRÚNG 3C: 658 | TRÚNG SL: 12X2
10-01-2020 386 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2020 665 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT