THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 044 | 25 TRƯỢT | TRÚNG SL: 25
20-10-2020 158 | 26 TRƯỢT | TRÚNG SL: 26
19-10-2020 235 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28
18-10-2020 309 | 92 TRƯỢT | TRÚNG SL: 92X2
17-10-2020 479 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
16-10-2020 409 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31
15-10-2020 429 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
14-10-2020 617 | 26 TRƯỢT | TRÚNG SL: 26X2
13-10-2020 267 | 48 TRƯỢT | TRƯỢT
12-10-2020 617 | 81 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2020 094 | 65 TRÚNG 3C: 094 | TRÚNG SL: 65X2
10-10-2020 248 | 19 TRÚNG 3C: 248 | TRÚNG SL: 19X2
09-10-2020 540 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
08-10-2020 726 | 25 TRÚNG 3C: 726 | TRÚNG SL: 25X2
07-10-2020 664 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
06-10-2020 965 | 58 TRÚNG 3C: 965 | TRƯỢT