THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-09-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9
25-09-2021 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0
24-09-2021 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8
23-09-2021 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 4
22-09-2021 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
21-09-2021 7-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
20-09-2021 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
19-09-2021 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-09-2021 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
17-09-2021 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2021 7-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
15-09-2021 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
14-09-2021 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-09-2021 3-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-09-2021 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9