THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 19-04-2021
18-04-2021 00 | 500 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 500
17-04-2021 80 | 780 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG 3C: 780
16-04-2021 79 | 789 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 789
15-04-2021 82 | 982 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG 3C: 982
14-04-2021 95 | 295 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG 3C: 295
13-04-2021 05 | 405 TRÚNG ĐỀ: 05X2 | TRÚNG 3C: 405
12-04-2021 39 | 039 TRÚNG ĐỀ: 39 | TRÚNG 3C: 039
11-04-2021 03 | 012 TRƯỢT | TRƯỢT
10-04-2021 13 | 314 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
09-04-2021 70 | 070 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG 3C: 070
08-04-2021 04 | 904 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG 3C: 904
07-04-2021 75 | 675 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG 3C: 675
06-04-2021 59 | 659 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG 3C: 659
05-04-2021 00 | 800 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 800
04-04-2021 78 | 279 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
03-04-2021 11 | 110 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 110