THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 40 | 940 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG 3C: 940
23-01-2020 75 | 875 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG 3C: 875
22-01-2020 39 | 449 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 449
21-01-2020 97 | 897 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG 3C: 897
20-01-2020 60 | 850 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 850
19-01-2020 20 | 910 TRƯỢT | TRƯỢT
18-01-2020 06 | 716 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRƯỢT
17-01-2020 71 | 562 TRÚNG ĐỀ: 71X4 | TRƯỢT
16-01-2020 82 | 782 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG 3C: 782
15-01-2020 10 | 721 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
14-01-2020 74 | 254 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2020 44 | 244 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG 3C: 244
12-01-2020 80 | 880 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG 3C: 880
11-01-2020 58 | 658 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG 3C: 658
10-01-2020 95 | 487 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2020 84 | 665 TRƯỢT | TRƯỢT