THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 86 | 86 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRÚNG SL: 86X3
21-09-2020 56 | 64 TRƯỢT | TRÚNG SL: 64X2
20-09-2020 43 | 06 TRƯỢT | TRÚNG SL: 06X2
19-09-2020 04 | 86 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG SL: 86X2
18-09-2020 91 | 22 TRƯỢT | TRƯỢT
17-09-2020 70 | 96 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 96X2
16-09-2020 93 | 32 TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG SL: 32
15-09-2020 30 | 10 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRƯỢT
14-09-2020 89 | 31 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG SL: 31X2
13-09-2020 73 | 02 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2020 80 | 51 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG SL: 51
11-09-2020 29 | 83 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
10-09-2020 10 | 40 TRƯỢT | TRÚNG SL: 40X2
09-09-2020 00 | 24 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG SL: 24X2
08-09-2020 22 | 81 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
07-09-2020 53 | 61 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRÚNG SL: 61X2