THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-01-2021
19-01-2021 58 | 52 21 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 52 21
18-01-2021 38 | 22 04 TRÚNG SL: 38X2 | TRÚNG LÔ: 04
17-01-2021 64 | 44 25 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG LÔ: 25
16-01-2021 18 | 76 25 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 76 25
15-01-2021 27 | 13 96 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 13 96
14-01-2021 96 | 11 18 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 11
13-01-2021 60 | 96 75 TRÚNG SL: 60 | TRƯỢT
12-01-2021 78 | 55 63 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 55 63
11-01-2021 08 | 49 30 TRÚNG SL: 08 | TRÚNG LÔ: 30
10-01-2021 70 | 46 47 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG XIÊN 2: 46 47X2
09-01-2021 90 | 73 77 TRÚNG SL: 90X2 | TRÚNG XIÊN 2: 73 77
08-01-2021 52 | 54 77 TRÚNG SL: 52 | TRÚNG XIÊN 2: 54 77
07-01-2021 94 | 55 71 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 71
06-01-2021 19 | 47 32 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG XIÊN 2: 47 32
05-01-2021 98 | 14 70 TRÚNG SL: 98X2 | TRÚNG XIÊN 2: 14 70
04-01-2021 19 | 51 12 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 51 12