THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 16 | 73 96 TRÚNG SL: 16 | TRÚNG LÔ: 96
20-10-2020 25 | 81 07 TRÚNG SL: 25X2 | TRÚNG LÔ: 81
19-10-2020 18 | 04 09 TRÚNG SL: 18X2 | TRÚNG XIÊN 2: 04 09
18-10-2020 82 | 52 63 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 52X2
17-10-2020 10 | 11 18 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 11 18X2
16-10-2020 21 | 95 41 TRÚNG SL: 21X2 | TRÚNG XIÊN 2: 95 41
15-10-2020 69 | 40 57 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 40 57
14-10-2020 26 | 04 82 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG XIÊN 2: 04 82
13-10-2020 39 | 70 35 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 35
12-10-2020 81 | 65 03 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 65X2 03
11-10-2020 75 | 08 18 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 08 18
10-10-2020 19 | 01 57 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG XIÊN 2: 01 57
09-10-2020 01 | 42 20 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG LÔ: 42
08-10-2020 35 | 01 30 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 01 30
07-10-2020 94 | 36 90 TRÚNG SL: 94 | TRÚNG XIÊN 2: 36 90
06-10-2020 67 | 48 98 TRÚNG SL: 67 | TRÚNG LÔ: 48