THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 40 TRÚNG SVIP ĐỀ: 40X2
23-01-2020 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75X2
22-01-2020 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49X2
21-01-2020 97 TRÚNG SVIP ĐỀ: 97
20-01-2020 50 TRÚNG SVIP ĐỀ: 50
19-01-2020 21 TRÚNG SVIP ĐỀ: 21X3
18-01-2020 06 TRÚNG SVIP ĐỀ: 06
17-01-2020 71 TRÚNG SVIP ĐỀ: 71X4
16-01-2020 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
15-01-2020 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10
14-01-2020 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64
13-01-2020 44 TRÚNG SVIP ĐỀ: 44
12-01-2020 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80
11-01-2020 58 TRÚNG SVIP ĐỀ: 58
10-01-2020 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96X2
09-01-2020 74 TRÚNG SVIP ĐỀ: 74X2