THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 19-04-2021
18-04-2021 00 TRÚNG SVIP ĐỀ: 00
17-04-2021 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2
16-04-2021 89 TRÚNG SVIP ĐỀ: 89
15-04-2021 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
14-04-2021 94 TRƯỢT
13-04-2021 14 TRƯỢT
12-04-2021 49 TRÚNG LÔ: 49
11-04-2021 12 TRƯỢT
10-04-2021 12 TRƯỢT
09-04-2021 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
08-04-2021 14 TRƯỢT
07-04-2021 74 TRƯỢT
06-04-2021 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59X2
05-04-2021 00 TRÚNG SVIP ĐỀ: 00
04-04-2021 77 TRƯỢT
03-04-2021 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10X2